Sobre el projecte & La proposta

Sobre el projecte

La Web ha demostrat ser un èxit sense precedents per facilitar la publicació, l’ús i l’intercanvi d’informació en pràcticament tots els temes, a escala mundial, representant una increïble diversitat d’opinions, punts de vista, formes de pensar i coneixement. Els seus principis bàsics de disseny i tecnologia l’han conduït a un creixement sense precedents i a la col·laboració en massa. Aquesta idea està trobant una creixent adopció en l’àmbit dels negocis. No obstant això, la Web també s’enfronta a reptes fonamentals pel que fa a l’accés, el processament i la gestió d’aquestes quantitats d’informació, sense deixar de ser fidel als seus principis, i aprofitar la diversitat desplegada inherentment mitjançant la col·laboració a escala mundial.

RENDER treballarà amb el repte del desenvolupament de mètodes, tècniques, aplicacions i conjunts de dades que aprofitin la diversitat com a font crucial d’innovació i creativitat, al mateix temps que proporcioni un suport per gestionar eficientment dades a gran escala, i per dissenyar nous algorismes que reflecteixin la diversitat en les diferents maneres en què la informació és seleccionada, classificada, agregada, presentada i utilitzada. La solució de RENDER en la gestió d’informació estarà escalada, no només per treballar amb grans quantitats de dades i centenars de milers d’usuaris, sinó també amb la gran pluralitat de punts de vista i opinions. Es demostrarà mitjançant la utilització de fonts de dades reals, incloent un flux de notícies que cobreixi més de 5.000 fonts de tot el món amb 100.000 articles per dia, activitat a (micro) blocs que sumin més d’un milió de missatges per dia, el conjunt de dades complet de la Viquipèdia, així com Linked Open Data Cloud; mitjançant extensions de codi obert de plataformes de col·laboració i comunicació com MediaWiki i Drupal, i mitjançant tres casos d’estudi d’alt nivell.

RENDER ajudarà a aconseguir un món on la informació s’adquireixi i comparteixi d’una manera fonamentalment diferent a l’aproximació de consens promoguda per organitzacions tals com la Web 2.0, i on la comunicació i la col·laboració a través de les comunitats socials, culturals o professionals estiguin realment habilitades mitjançant avançades tecnologies web, donant suport així a un dels credos de la societat europea: “Units en la diversitat“.

La proposta

RENDER proporcionarà un marc conceptual ampli i infraestructura tecnològica per habilitar, donar suport, gestionar i explotar la diversitat d’informació en entorns basats en web. La diversitat és una font crucial d’innovació i adaptabilitat. S’assegurarà la disponibilitat de mètodes alternatius per resoldre problemes difícils, i oferirà noves perspectives i punts de vista sobre situacions conegudes. De la mateixa manera, acceptar la diversitat en la gestió de la informació serà essencial per a la millora de l’estat de l’art de la tecnologia en aquest camp amb nous paradigmes, models, mètodes i tècniques de recerca, selecció, classificació, agregació, agrupació i presentació de la informació sobre els usuaris, per tal d’alleujar els aspectes crítics de la sobrecàrrega d’informació.

RENDER desenvoluparà conceptes, mètodes, tècniques i tecnologia per

  • Recopilar i gestionar fonts d’informació riques en diversitat, de tal manera que aquesta informació estigui disponible de manera efectiva i es pugui processar de manera eficient en futurs passos. Les diverses fonts d’informació amb una gran diversitat es rastrejaran, recopilaran, s’estructuraran i enriquiran, incloent les dades rellevants per als casos d’estudis del projecte. RENDER aprofitarà grans quantitats de contingut i metadades: activitat en webs de notícies, blocs i microblocs, contingut i registres de la Viquipèdia; arxiu de notícies, contingut multimèdia i comentaris dels lectors de Google, i fòrums de discussió i comentaris en els canals d’atenció al client de Telefónica, sumant centenars de milions de comentaris, alguns fins i tot cada dia. Aquestes dades seran gestionades per una infraestructura de gestió de dades altament escalable, i enriquides amb descripcions comprensibles per les màquines i enllaços referents al Linked Open Data Cloud. Els resultats seran publicats i disponibles en línia en alta qualitat, conjunts de dades auto-descriptives que estaran disponibles a la comunitat de gestió d’informació a gran escala de tot el món per al seu ús generalitzat.
  • Identificar i extreure la diversitat que s’expressa en diverses fonts d’informació i fer les connexions i referències entre diferents ítems i fonts explícites. RENDER identificarà i avaluarà el biaix, fact coverage i la intensitat de les opinions expressades; identificarà esdeveniments complexos, i rastrejarà tòpics de múltiples fonts, a través de modalitats de dades i llenguatges. Els resultats s’emmagatzemaran i gestionaran mitjançant la infraestructura de gestió de dades esmentada anteriorment, i serviran com a entrada per al processament d’alt nivell i ús.
  • Representar i processar la informació expressada de forma diversa per tal d’explicar i conceptualitzar els resultats de les tasques de mineria, així com permetre el desenvolupament de la diversificació d’algorismes i serveis de gestió de la informació. RENDER desenvoluparà tècniques noves i escalables per raonar sobre les opinions i punts de vista, i seleccionar i classificar la informació de diversitat. RENDER també examinarà la manera adequada per a que la informació de diversitat sigui accessible a l’usuari final, proporcionant metàfores sofisticades, interfícies i eines software d’organització, presentació i visualització. Els algorismes de rànquing tindran en compte els punts de vista subjacents a diversos elements d’informació (dins dels Top Hits, sempre que un concepte com Top Hit es consideri adient). La informació serà resumida de diferents formes, no només fent explícit el biaix introduït en el procés, sinó també tractant de minimitzar-lo. Els resultats es mostraran a l’usuari final, que serà capaç de navegar i descobrir contingut i tòpics dins l’espai de la diversitat.
  • Utilitzar la diversitat com a concepte integral de plataformes conegudes de comunicació, col·laboració i d’intercanvi d’ informació, en forma d’extensions a MediaWiki, Drupal o Twitter. La tecnologia RENDER permetrà vincular de manera explícita els articles amb opinions discrepants, i així augmentar l’exposició de diversitat de l’audiència web en general.